Nieuw in Ondernemen

29 juli 2015

 

Een VZW oprichten?

Stel, je komt iedere week samen met een groepje vrienden. Samen delen jullie een gemeenschappelijke passie, bijvoorbeeld kunst in de stad. Met het oog op het uitbreiden van het clubje denk je dat het beter zou zijn om te werken met een meer georganiseerde structuur. Op termijn willen jullie immers tentoonstellingen organiseren, zalen afhuren of, wie weet, zelf een locatie kopen. Om de vereniging draaiende te houden denk je aan het oprichten van een vzw… waarmee moet je rekening houden?

Indien je gewoon samenkomt met een groep, zonder dat er sprake is van rechtspersoonlijkheid, dan spreekt men van een “feitelijke vereniging”. Wil je een meer gestructureerde verenigingsvorm met oprichters, statuten en een algemene vergadering, dan moet je een vzw oprichten. Opgelet, een vzw heeft wél rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de vzw die je wil oprichten door de buitenwereld zal gezien worden als een “fictieve” persoon met eigen rechten, verplichtingen, een eigen vermogen en… eigen schuldeisers. Dit kan een voordeel zijn. Schuldeisers van de vzw gaan zich eerst moeten verhalen op het vermogen van de vzw. Doordat jouw vermogen afgescheiden wordt van het vermogen van de vzw, is jouw aansprakelijkheid in zekere zin beperkt.

Het doel van een vzw
Een vzw moet een niet-commercieel doel hebben. Betekent dit dat een vzw geen opbrengsten mag voortbrengen? Nee, niet helemaal. Opbrengsten zijn nodig om de organisatie draaiende te houden. Een vzw is echter geen vennootschap. De opbrengsten moeten daarom bijkomstig zijn aan het hoofddoel. Daarom mag er ook geen sprake zijn van winstuitkeringen aan de leden van de vzw.

Hoe het doel in de statuten is omschreven, is van groot belang. Ga er niet van uit dat je een statutair doel kunt aanduiden, om dan in werkelijkheid een andere activiteit uit te oefenen. Vaak wil men het vzw statuut behouden omdat dit fiscaal interessant is. Een vzw die zich louter met commerciële activiteiten bezighoudt, ondanks hetgeen aangeduid wordt in het statutair doel, kan ontbonden worden. Bovendien kan je hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Speel dus niet met vuur en oefen ook werkelijk de activiteiten uit die omschreven zijn in de statuten.

De statuten van de vzw
De statuten spelen bij een vzw een cruciale rol. Ga nauwkeurig te werk bij de opstelling van de statuten. Ze moeten voldoen aan tien voorwaarden die beschreven staan in artikel 2 van de vzw-wet. De vzw zal haar rechtspersoonlijkheid slechts kunnen krijgen als de statuten op geldige wijze zijn opgesteld. Ze krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de vzw haar zetel heeft.

Daarnaast moet de vzw ook een ondernemingsnummer krijgen en dient er een publicatie te gebeuren van de statuten, de bestuurders (en eventueel de gemachtigden), de commissarissen en het dagelijks bestuur in het Belgisch Staatsblad.

Naar de notaris?
Om een VZW op te richten heb je een oprichtingsakte nodig. Deze kan een onderhandse akte zijn, zodat een tussenkomst van een notaris op zich niet verplicht is. Nochtans kan het sterk aangewezen zijn om beroep te doen op een notaris. Enerzijds omdat een tussenkomst van de notaris hoe dan ook verplicht is wanneer onroerende goederen in de vzw worden ingebracht, en anderzijds omdat het essentieel is dat de statuten en de oprichtingsakte volledig en duidelijk opgesteld worden.

De vzw is een rechtsvorm die bescherming kan verlenen aan haar leden doordat hun aansprakelijkheid beperkt wordt en hun vermogen wordt afgescheiden van het vermogen van de vzw zelf. Daarom is het een aangewezen verenigingsvorm wanneer er een nood ontstaat aan financiële verbintenissen, zoals het afsluiten van een huur-of verkoopovereenkomst. Anderzijds brengt de oprichting van een vzw boekhoudkundige, administratieve en fiscale verplichtingen met zich mee.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Notarisbarometer 2de trimester:

pm 9 juli 2015

 

+6,2% meer vastgoedtransacties in vergelijking met vorig jaar

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het 2de trimester 2015 steeg het aantal vastgoedtransacties met +6,2% in vergelijking met het 2de trimester 2014. Vooral in juni was het bijzonder druk op onze vastgoedmarkt (+18%).

Het aantal vastgoedtransacties steeg trouwens in de drie regio’s. In Vlaanderen ging het om een stijging van +3,8% in vergelijking met het 2de trimester 2014. In Brussel was er een stijging met +5,7% en in Wallonië was de stijging nog opvallender, nl. +10,5%.
In het 2de trimester 2015 bedroeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land 236.362 euro, een stijging van +1,6% in vergelijking met het 1ste trimester 2015.
De gemiddelde prijs van een appartement bleef zo goed als stabiel: 204.751 euro, +0,4% in vergelijking met het 1ste trimester 2015.
De prijzen van de appartementen in de kustgemeenten én op de dijk stegen respectievelijk met +3,6% en +2,9%.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Nieuw in Erven en Schenken

1 juli 2015

 

Nieuwe onroerende schenkingstarieven voor Vlaanderen

Deel I: vereenvoudiging en verlaging van de tarieven

Erfenissen komen vaak te laat, wordt wel eens gezegd.  Vandaar dat steeds meer mensen een beroep doen op de figuur van de schenking binnen het kader van vermogens- of successieplanning. Nochtans werd tot nu toe vastgesteld dat onroerende schenkingen in zijlijn (bijvoorbeeld tussen zus en broer, neef en tante…) zelden voorkwamen door de hoge schenkingstarieven. In veel gevallen zorgde dit ervoor dat oude woningen of gronden niet tot hun volle potentieel konden benut worden. Roerende schenkingen kunnen sinds een paar jaar genieten van vlakke, verlaagde tarieven (3% of 7%).

Vandaag schroeft Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom de schenkbelasting voor onroerende goederen terug. Op het menu: vereenvoudiging en verlaging van de tarieven. De nieuwe tarieven treden op 1 juli 2015 in werking.

Verlaagde tarieven, vereenvoudigde schijven
Het onderscheid tussen de verschillende verwantschappen wordt hervormd naar twee categorieën belastingplichtigen: schenkingen in rechte lijn of tussen partners enerzijds en de schenkingen tussen andere personen anderzijds.

De verschillende tariefschalen worden teruggebracht naar vier eengemaakte schijven. Grofweg vergeleken: de schenkingen in rechte lijn genieten van een kleine verlaging (tarief lag tussen de 3% en 30%), maar voor de schenking tussen alle andere personen is de verlaging drastisch voelbaar (tarief lag tussen de 65% en 80%)!

Deze tarieven kunnen bijkomend verlaagd worden voor wie bereid is om te renoveren of te verhuren (Deel II).

Onroerende schenkingen in rechte lijn en tussen partners:

  • een tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 euro;
  • een tarief van 9% op de schijf tussen 150.000 euro en 250.000 euro;
  • een tarief van 18% op de schijf tussen 250.000 euro en 450.000 euro;
  • een tarief van 27% op de schijf boven de 450.000 euro.

Onroerende schenkingen tussen alle andere personen:

  • een tarief van 10% op de eerste schijf van 150.000 euro;
  • een tarief van 20% op de schijf tussen 150.000 euro en 250.000 euro;
  • een tarief 30% op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro;
  • een tarief van 40% op de schijf boven de 450.000 euro.

Nieuw abattement wanneer de begiftigde een gehandicapte persoon is
Een abattement is een deel van de belastbare grondslag waarvoor een vrijstelling geldt. Dit bestond al voor de erfbelasting, maar nu doet het abattement zijn intrede bij de schenkbelasting. Bij onroerende schenkingen in rechte lijn aan een gehandicapt kind bedraagt het abattement 3.000 euro, vermenigvuldigd met een cijfer dat afhangt van de leeftijd van de begiftigde. Schenkingen buiten rechte lijn aan een gehandicapte genieten van een abattement van 1.000 euro, vermenigvuldigd met een bedrag afhankelijk van de leeftijd van de begiftigde. Dit abattement kan slechts éénmaal (dus voor één schenking) gebruikt worden tussen de schenker en de begunstigde.

En de schenking van bouwgronden en familiale bedrijven?
Het bijzonder laag tarief voor de schenkingen van bouwgronden dat sinds 2003 bestaat blijft gelden (tot eind 2019). De huidige invoering van de verlaagde tarieven voor onroerende schenkingen verandert daar niets aan.

Welk tarief moet je nu toepassen indien je een bouwgrond wil schenken? Het wordt afwegen en kiezen. Daarbij zal je rekening moeten houden met de waarde van de grond, de verwantschap en het al dan niet bestemd zijn voor woningbouw. Bij twijfel raadpleeg je best een notaris. De voorwaarden voor het verlaagd tarief kan je hier terugvinden.

Ook de kosteloze schenking van familiale bedrijven blijft gelden. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Wist u dat…

… een woning schenken niet betekent dat je moet verhuizen? Je kan schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Dit betekent dat het eigendomsrecht als het ware wordt gesplitst, maar dat je nog steeds kan genieten van het onroerend goed. Bij overlijden wordt de begunstigde dan volle eigenaar.

… de schenking van een onroerend goed gelegen in Brussel of Wallonië ook kan gebeuren met toepassing van de verlaagde tarieven? Het is jouw fiscale woonplaats als schenker en niet de ligging van het onroerend goed die bepalend is.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat